На дата 18.01.2017г. КОМПЮТЪРНЕТ КЪМПАНИ ЕООДсключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Наименование на проектното предложение: „Внедряване, пускане в производство и пазарна реализация на “Интелигентен подвижен електрически контакт”“.

Основната целна проектното предложението е внедряване пускане в производство и пазарна реализация на “Интелигентен подвижен електрически контакт”.

Реализирането на проекта ще съдейства за постигането на следните специфични цели:

 • повишаване конкурентоспособността на КОМПЮТЪРНЕТ КЪМПАНИ ЕООД, посредством внедряване в производство и пазарна реализация на иновативен продукт;
 • въвеждане на нов продукт (интелигентен подвижен електрически контакт) в производствения асортимент на КОМПЮТЪРНЕТ КЪМПАНИ ЕООД;
 • Въвеждане на еко-иновация и пазарната й реализация.
 • подобряване гъвкавостта на фирмата на пазара, чрез реализирането на иновативен продукт;
 • увеличаване износа и печалбата на компанията и утвърдяването й като предпочитан партньор на европейския и световен пазар.

 С изпълнението на проекта ще се постигнат и конкретни цели:

 • разширяване на дейността на фирмата;
 • разнообразие на предлаганите продукти;
 • навлизане на нови пазари;
 • износ;
 • подобряване на качеството на продукта;
 • оптимизация на средствата;
 • повишаване на конкурентоспособността на фирмата и възможностите за привличане на бъдещи клиенти;

Начало на проекта: 18.01.2017г.
Край на проекта: 18.03.2018г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Обща стойност на допустимите разходи по проекта: 1 151 900.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 839 910.00лв., от които 713 923.50лв. европейско и  125 986.50 лв. национално съфинансиране и собствено съфинансиране: 311 990.00 лв.

================================================================================

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ 17.03.2017г. – ИЗТЕКЛА

Актуална от 17.03.2017г до 23:59ч на 24.03.2017г

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и Закупуване и доставка на специализирани ДНА:
Обособена позиция 1: Индустриален програматор за електроника 3 броя; Автоматизиран микроскоп за проверка на насищане на печатни платки 3 броя; Термовизионна камера за оценка на точки с високо съпротивление 3 броя; 3Д принтер за индустриално – производствени цели 3 броя; Сървър за база данни 1 брой;

Обособена позиция 2: Фърмуер за централен микроконтролерен блок 1 брой, Фърмуер за микропроцесор за измерване на консумираната електрическа енергия 1 брой, Софтуерно приложение за сървър 1 брой;

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ >> ТУК <<

================================================================================

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ 21.06.2017г. – ИЗТЕКЛА

Актуална от 21.06.2017г. до 23:59ч на 28.06.2017г.

Име на процедурата:
Избор на консултантски услуги за провеждане и изготвяне на пазарни проучвания и анализи на пазара в страните Германия, Франция, Италия, Турция, Белгия, които да допринесат за успешното внедряване на иновативния продукт.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ >> ТУК <<

================================================================================

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ 12.10.2017г. – ИЗТЕКЛА

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Лабораторни тествания и изпитвания за диелектрична якост“
Публикувана на 12.10.2017г
Краен срок за подаване на оферти 19.10.2017г

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ >> ТУК <<

================================================================================

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ 09.01.2018г. – ИЗТЕКЛА

Процедура за избор на изпълнител :Консултации по доказване на безопасността на продукта и хармонизация с регламентите на ЕС, изпълнение на необходимите дейности за поставяне на СЕ маркировка, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Публикувана на 09.01.2018г

Краен срок за подаване на оферти 17.01.2018г